Ochrana osobných údajov

DIETFRESHMENU.CZ, Dolní 2826, Zlín, 760 01, je správcom osobných údajov, osobné údaje spracováva najmä pre tieto nasledujúce účely:

 1. vedenie evidencie adries zákazníkov,
 2. vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 3. zaišťovanie zmluvných vzťahov,
 4. vedenie účtovníctva a personálnej agendy,

Informácie o spracovaní osobných údajov:

 1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je podľa čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základe udeleného súhlasu, podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti.
 2. K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne aj tretie osoby – spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú hlavne právni a marketingoví poradcovia a dodávatelia IT služieb. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po čas nevyhnutne nutný a v nevyhnutne nutnom rozsahu, ak to bude nutné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
 3. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracovaniu, na ktorého základe by boli učinené úkony či rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do práv či oprávnených záujmov občanov.
 4. Osobné údaje sú spracovávané po nevyhnutný čas, ktorý je individuálny v závislosti pre jednotlivé účely spracovania. Po uplynutí tohto času sú osobné údaje zlikvidované alebo sú ďalej uchované po čas stanovený platným Spisovým a skartačným plánom, vydaným v súlade so zákonom č. 499/2004 Zb., o archívnictve a spisovej službe.
 5. Máte právo:
  1. požadovať prístup k osobným údajom,
  2. subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním,
  3. požadovať opravu nepresných osobných údajov,
  4. požadovať vymazanie osobných údajov, príp. požadovať obmedzenie — spracovanie,
  5. vzniesť námietku proti neoprávnenému spracovaniu osobných údajov,
  6. požadovať prenositeľnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli,
  7. Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozorovému úradu. Dozorovým úradom je v ČR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 6. Vaše požiadavky budú vždy riadne posúdené a vysporiadané v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Vašu žiadosť, ak to bude časovo možné, spracujeme do 30 dní od doručenia.
 7. Svoje práva voči organizácii uplatňujte voči referentu/poverencovi pre ochranu osobných údajov.
 8. Referent/poverenec pre ochranu osobných údajov: info(v)dietfreshmenu.cz